به پایگاه اطلاع رسانی کرمان خوش آمدید...

ادامه متن
  • چهارشنبه, ۸ مهر ۱۳۸۸ / ساعت ۰۹:۲۱:۱۹
  • شناسه مطلب: 101

سياستهاي كلان سازمان

      سياستهاي كلان سازمان: ۱-شناسائي و مستند سازي ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،ميراث طبيعي، هنرهاي سنتي ،صنايع دستي و جاذبه هاي گردشگري كشور ۲- شناخت گستره جغرافيائي , پژوهش وعمق يابي دوره هاي تاريخي, معرفي وحمايت ازفرهنگ،هنر و تمدن ايراني ۳-ارتقاء كمي و كيفي، تنوع بخشي و گسترش پژوهشهاي بنيادي، كاربردي وبهره گيري از علوم […]

 

 

 

سياستهاي كلان سازمان:

۱-شناسائي و مستند سازي ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،ميراث طبيعي، هنرهاي سنتي ،صنايع دستي و جاذبه هاي گردشگري كشور

۲- شناخت گستره جغرافيائي , پژوهش وعمق يابي دوره هاي تاريخي, معرفي وحمايت ازفرهنگ،هنر و تمدن ايراني
۳-ارتقاء كمي و كيفي، تنوع بخشي و گسترش پژوهشهاي بنيادي، كاربردي وبهره گيري از علوم و فناوريهاي روزآمد در بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،هنرها و دانش سنتي، ميراث طبيعي، صنايع دستي و گردشگري

۴-معرفي ارزشها و ظرفيتهاي نهفته در ميراث فرهنگي (مادي وغيرمادي)، ميراث طبيعي، دانش و هنرهاي سنتي و صنايع دستي و گردشگري كشور در سطح ملي، منطقه اي و جهاني
۵-تدوين نظام مديريت حفاظت, احيا, ساماندهي و بهره برداري خردمندانه از اثار بر اساس معيارهاي طبقه بندي وهرم ارزشي آنها
۶-تدوين نظام مديريت حفاظت و نجات بخشي آثار فرهنگي(ملموس وغيرملموس) و طبيعي در معرض خطر ،و يا در شرايط بحران و هنرهاي سنتي در حال زوال (با بند۳)
۷-طبقه بندي آثار بر اساس ارزشهاي فرهنگي, تاريخي و طبيعي و تدوين هرم ارزشي آنها
۸-توسعه كمي و كيفي نظام آموزشي رسمي (در مقاطع مختلف آموزشي) و عمومي بمنظور ارتقاء دانش تخصصي و همگاني , ترويج فرهنگ و گسترش آگاهيهاي عمومي در زمينه ميراث فرهنگي (ملموس وغير ملموس)،طبيعي، صنايع دستي و گردشگري
۹-تعميق وحدت ملي و وفاق اجتماعي و درك و احترام متقابل در ميان فرهنگهاي بومي كشور با تاكيد بر بقا و رقاء فرهنگ وهويت ملياسلامي ايران از طريق صيانت از تنوع فرهنگي و گسترش گردشگري
۱۰-تقويت باور وعزم ملي در اركان تصميم گيري كشور و اقشار مختلف جامعه ازطريق توسعه بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)، طبيعي، گردشگري و صنايع دستي وارتقاء جايگاه آن دربرنامه هاي توسعه بويژه برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
۱۱-نهادينه سازي ارزشهاي ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)، هنرهاي سنتي و طبيعي كشور، حفظ و تقويت سرمايه اجتماعي بخش از طريق توسعه آموزشهاي رسمي و تخصصي و ارتقاء آگاهي عمومي, مسئوليت همگاني و مشاركت حداكثري مردم در حفاظت و بهره برداري خردمندانه از آنها
۱۲-ايجاد سازوكارهاي لازم و تقويت انگيزه در مجامع علمي جهاني براي مطالعات ايرانشناسي و پژوهشهاي مرتبط با تمدن ايرانياسلامي
۱۳-ايفاي تعهدات ذيربط بين المللي و منطقه اي، توسعه طرحها و پروژه هاي مشترك، تبادل تجارب، ارتقا سطح همكاري و تعامل موثر با كشورها، مجامع علمي، پژوهشي و دانشگاهي و سازمانهاي بين المللي در بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،طبيعي،صنايع دستي و گردشگري
۱۴-توسعه همكاريهاي علمي، پژوهشي، آموزشي و اجرائي با مراكز آموزش عالي، دانشگاهي و موسسات پژوهشي در بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)، طبيعي، صنايع دستي و گردشگري
۱۵-بهره گيري از سازوكارهاي مديريت يكپارچه بمنظور گسترش همكاري و هم افزائي در فعاليتهاي بين حوزه اي و بين بخشي و افزايش بهره وري ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس), طبيعي، صنايع دستي و گردشگري
۱۶-تدوين نظام جامع حمايت از فعاليتهاي خلاقانه و ابتكارات داوطلبانه در بخش ميراث فرهنگي، طبيعي، صنايع دستي و گردشگري
۱۷-اعتماد سازي و حمايت از گردشگران، ساماندهي خدمات گردشگري در مبادي و مقاصد گردشگري و  تسهيل ورود وخروج گردشگران
۱۸-تدوين نظام جامع استاندارد هاي ناظر بر محصولات و خدمات گردشگري
۱۹-حمايت از تنوع محصولات گردشگري و صنايع دستي و خلق مزيتهاي جديد بمنظور پاسخگوئي به بازارهاي هدف
۲۰-بهره گيري از روشهاي نوين تبليغات، بازاريابي و ارائه بسته هاي محصولات گردشگري كشور بمنظور معرفي مزيتها و محصولات گردشگري و صنايع دستي كشور
۲۱-شناسائي بازارهاي هدف گردشگري و صنايع دستي، تبادل تجارب، ارتقاء سطح همكاري فيمابين با  تاكيد بر ايجاد توازن در تبادل گردشگر
۲۲-توسعه زير ساختهاي مرتبط با گردشگري و صنايع دستي با استفاده از مشاركت حداكثري جامعه ذينفعان و با اولويت فعاليتها و مناطق داراي مزيت نسبي
۲۳- ايجاد شرايط حقوقيمديريتي و اقتصادي مناسب براي تعامل سازنده ميراث فرهنگي وطبيعي با حيات جاري جامعه بمنظور ايجاد ارزش افزوده اقتصادي ميراثها بويژه در شهرها و بافتهاي تاريخي با هدف جلوگيري از تخريب آنها
۲۴- اتخاذ تدابير لازم بمنظور ايفاي سهم و نقش بخش ميراث فرهنگي, صنايع دستي و گردشگري در ارتقاء شاخصهاي اقتصاد ملي، اشتغال زائي، كاهش محروميت مناطق محروم و افزايش سطح معيشت جوامع محلي.
۲۵-ايجاد زمينه هاي لازم براي كاهش اتكاء بخش به منابع مالي دولتي از طريق افزايش مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در بخش ميراث فرهنگي, صنايع دستي و گردشگري
۲۶- تدوين نظام جامع حمايتي (تعرفه اي وغيرتعرفه اي)و تشويقي (مالي وغيرمالي)از فعالان در بخش ميراث فرهنگي، طبيعي، صنايع دستي و گردشگري
۲۷-گسترش و حمايت از گردشگري طبيعي و روستائي بمنظور افزايش نشاط اجتماعي، سلامت عمومي ، رونق روستا، گردش متوازن مالي و كاهش مهاجرت هاي روستائي
۲۸- ايجاد نظام مديريت داده و اطلاعات يكپارچه، بروز و كارآمد بخش با پشتيباني سيستم اطلاعات جغرافيائي بمنظور جمع آوري، بازخواني، پردازش، انتقال و تبادل اطلاعات و ايجاد امكان دسترسي ذينفعان و با  تاكيد بر ضرورت استقرار نظام حسابهاي اقماري گردشگري
۲۹- ارتقاء كمي و كيفي نيروي انساني از طريق ايجاد نظام بهينه جذب، آموزش، ارتقاء تخصص و مهارت و حمايت از نيروي انساني شاغل در بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس), طبيعي، صنايع دستي و گردشگري
۳۰-توانمندسازي جوامع محلي، ساماندهي و انتظام بخشي به فعالان بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس), طبيعي، صنايع دستي و گردشگري و حمايت از ايجاد و توسعه تشكلهاي غيردولتي در اين بخش
۳۱- ايحاد محيط حقوقي و اداري مناسب براي تحقق اهداف توسعه بخش ازطريق تدوين اصلاح و تكميل قوانين و مقررات, تشكيلات روشها و استانداردها
۳۲- بهينه سازي ساختار مديريتي بمنظور اثر بخشي حاكميت از طريق كاهش تصدي گري و تمركز دولت در حوزه سياستگذاري، هدايت، حمايت و نظارت و همچنين ارتقاء نقش و سهم بخش غيردولتي در بخش ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس), طبيعي، صنايع دستي و گردشگري
۳۳- ايجاد نظام مديريت بروز و كارآمد مديريت و كنترل پروژه بمنظور هدايت، پايش و ارزيابي مستمر فعاليتهاي بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس ), طبيعي صنايع دستي و گردشگري
۳۴- بكارگيري اصول و سازوكارهاي ارزيابي محيطي راهبردي (ارزيابي محيطي استراتژيك)در توسعه بخش بمنظور تحقق مفاد سند چشم انداز بخش ميراٍث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،طبيعي ،صنايع دستي و گردشگري
۳۵- تبيين و نهادينه كردن معيارهاي اخلاق حرفه اي در فعاليتهاي مرتبط با بخش ازجمله كد اخلاق گردشگري براي ارتقاء سطح سلامت بخش ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس)، طبيعي، صنايع دستي و گردشگري و انطباق آن با معيارها و ارزشهاي ملياسلامي
۳۶- صيانت از ميراث طبيعي و تنوع زيستي و تنوع منظر كشور و تعميق رابطه مردم با طبيعت از طريق  توسعه پايدار طبيعت گردي
۳۷- شناسائي، معرفي و حمايت ازگنجينه هاي زنده بشري، مشاهير و مفاخر فرهنگ و هنر و حوزه تمدني ايران